Podjetje

Katalog informacij javnega značaja

Kabelsko komunikacijskega sistema KKS Ptuj d.o.o.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv: Kabelsko komunikacijski sistem "KKS Ptuj" d.o.o.
Naslov: Slovenski trg 1, 2250 Ptuj
Telefon: +386 (0)2 771 11 30
Faks: +386 (0)2 771 11 29
E-pošta: info@kks-ptuj.si

Ogovorna uradna oseba: Direktor, Gregor Kovačec

Datum prve objave kataloga: 05.10.2014
Datum zadnje spremembe kataloga: 16.03.2015
Katalog dostopen na: www.kks-ptuj.si
Druge oblike kataloga: V tiskani obliki na sedežu podjetja


2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Družba Kabelsko komunikacijski sistem "KKS Ptuj" je bila ustanovljena s Sklepom ustanovitelja, Mestne občine Ptuj, kot delniška družba, 27.10.2013. Ustanovitelj je delniško družbo ustanovil, zaradi trajne in nemotene distribucije radijskih, televizijskih in podobnih signalov s pomočjo kabelsko komunikacijskih sistemov na območju Mestne občine Ptuj. Na podlagi Sklepa Mestnega sveta št. 316 z dne 21.2.2011 se je družba Kabelsko komunikacijski sistem "KKS Ptuj", d.d. preoblikovala v Kabelsko komunikacijski sistem "KKS Ptuj" d.o.o.

Kabelsko komunikacijski sistem "KKS Ptuj" d.o.o., kot glavno dejavnost opravlja telekomunikacijske dejavnosti po vodih, vpisane po Standardni klasifikaciji dejavnosti pod šifro 61.100.

Organizacijska enota:
 • Direktor podjetja: Gregor Kovačec
 • Prokurist podjetja: Janez Smolkovič

 • Organigram organa:
  Organizacijska shema Kabelsko komunikacijskega sistema "KKS Ptuj" d.o.o.: Priloga 1

  Informacije po 12. odstavku 10a. člena ZDIJZ 2013: Priloga 2 - 2013
  Podjetje v letu 2013 ni imelo sklenjeno nikakršnih donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali drugih intelektualnih storitvah.

  Informacije po 12. odstavku 10a. člena ZDIJZ 2014: Priloga 2 - 2014
  Podjetje v letu 2014 ni imelo sklenjeno nikakršnih donatorskih, sponzorskih, svetovalnih in drugih avtorskih ali drugih intelektualnih storitvah.

  2.b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

 • Gregor Kovačec, direktor
 • Telefon: +386 (0)2 771 11 30; E-pošta: info@kks-ptuj.si

 • Janez Smolkovič, prokurist
 • Telefon: +386 (0)2 584 84 90; E-pošta: janez@teleing.si

  2.c. Seznam zakonov, podzakonskih predpisov in predpisov evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

 • Državni predpisi: Zakonodaja
 • Predpisi lokalnih skupnosti: Uradni list Republike Slovenije in Lex localis
 • Predpisi EU: Pravni red EU
 • 2.d. Seznam sprejetih in predlaganih strateških in programskih dokumentov ter znanstvenih mnenj, poročil in analiz

  Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Poslovno poročilo
 • Letni programi razvoja omrežja KKS Ptuj

 • 2.e. Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ

  Seznam evidenc:
 • Kataster kabelsko komunikacijskega sistema

 • 2.f. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

  Seznam zbirk:
 • Ceniki


 • 3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

  Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:
 • Na spletni strani: www.kks-ptuj.si
 • V tiskani obliki na sedežu družbe, Slovenski trg 1, Ptuj, v času uradnih ur (od ponedeljka do petka, od 9.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00)

 • Cenik za posredovanje informacij javnega značaja:
 • Stroški posredovanja informacij javnega značaja se obračunavajo skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005, 119/2007)


 • 4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

  Podjetje do sedaj ni prejelo zahteve za dostop do informacij javnega značaja.

  Kontaktirajte nas